Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
jazykové programy
.................................................................................................................................................................................


jazykové vzdelávanie

V súčasnej dobe zbližovania národov a zjednotenej Európy je ovládanie minimálne jedného svetového jazyka nevyhnutnou súčasťou moderného človeka, ktorý má ambície byť úspešný nielen v pracovnej, ale aj v súkromnej oblasti.

Kvalitná jazyková príprava je významnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Keďže trh s jazykovými školami je pomerne široký, nie je jednoduché sa rozhodnúť pre tú najkvalitnejšiu. Dovoľujeme si vám pripomenúť, že osvojovanie a zvládnutie jazyka závisí od nasledovných faktorov:

1. prvým a najdôležitejším je samotný študent so svojou vôľou učiť sa a ochotou vynaložiť       potrebný čas na zvládnutie jednotlivých zručností.

2. druhým faktorom je kvalifikovaný lektor s pedagogickým a psychologickým vzdelaním.

3. tretím faktorom je vhodne zvolená metóda, ktorá je u každého študenta špecifická.

My vám vieme garantovať kvalitného lektora a metódu a pomôcť vám pri udržaní si motivácie a koncentrácie počas jazykového vzdelávania.


.................................................................................................................................................................................
náš system výučby

•   Jazykové vzdelávacie programy sú vypracovávané na základe špecifických požiadaviek klienta       s ohľadom na vstupnú úroveň jazykových zručností, dĺžku učebného procesu a jeho periodicitu       a požadovanú finálnu úroveň osvojenia si jazyka.

•   Na základe našich dlhoročných skúseností sa vyprofilovala výučba najviac preferovaných       jazykov - angličtina, nemčina, ruština, španielčina a slovenčina pre cudzincov.

•   Podľa posledných výskumov v oblasti vzdelávania dospelých je na mieru pripravený vzdelávací       plán najúčinnejšou a najefektívnejšou formou aktívneho si osvojenia cudzieho jazyka, ktoré       zahrňuje pochopenie základných gramatických štruktúr a vetných konštrukcií a ich následné       použitie v praxi.

•   Na základe konzultácie s klientom sa vyšpecifikuje konkrétna obsahová náplň kurzu a to       prevažne všeobecná, gramatická, odborná, konverzačná, ako aj príprava na dosiahnutie       medzinárodne uznávaných certifikátov.

•   Po podrobnejšej analýze profesných potrieb frekventantov sa ťažisko kurzu ďalej sústreďuje       na úzko špecifické oblasti použitia jazyka (spoločenský styk, obchodné rokovania, pracovné       cesty a pod) a jeho formy (obchodná korešpondencia, telefonovanie, spracovanie štatistických       údajov, vypracovanie hodnotiacich správ a pod).

•   Z metodologického hľadiska je základným princípom vysokokvalifikovaný pedagogický prístup       lektorov ku každému klientovi, to znamená, že po úvodnom jazykovom audite pozostávajúcom       z vyplnenia gramatického testu a následnom ústnom pohovore koordinátor jazykového kurzu       navrhne najvhodnejšieho lektora pre daný osobnostný typ klienta a jeho odborné požiadavky,       ako aj príslušnú študijnú literatúru.

•   Priebežné hodnotenie každého účastníka kurzu sa vykonáva formou pravidelných písomných       testov a hodnotiacich správ lektora, kurz je ukončený vydaním certifikátu o absolvovaní a       dosiahnutej úrovni.

•   V záujme dodržania kvality výučby a unifikácie učebného procesu vo všetkých pobočkách firiem       našich klientov sa naši lektori pravidelne zúčastňujú odborných konzultačných školení, na       ktorých sa podľa potreby aktualizujú obsahové stránky a formy výučby.


.................................................................................................................................................................................
finálna cena sa vypočíta na základe

•   počtu objednaných hodín
•   frekvencie výučby
•   náročnosti špecializovaného jazyka
•   výberu slovenského alebo zahraničného lektora
•   špecifických požiadaviek objednávateľa
© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.